Nasz zespół

Bogumiła Fedoruk

psycholog, specjalista poradnictwa i opieki psychologicznej

Od 1979r. pracuję jako psycholog, przez 30 lat pracowałam w PPP w Białej Podlaskiej, prowadziłam różnorodne formy pomocy psychologicznej i psychoedukacji. Od 1992 roku prowadzę Poradnię Psychologiczną „Promień”. Od 1977r. wspaniałe małżeństwo trwa, a czas mija jak „jeden dzień”.  Jestem szczęśliwą mamą, teściową i babcią. Kocham przyrodę, ludzi i wszystko co mnie otacza, dlatego często fotografuję jej piękno.. Uwielbiam muzykę, taniec i śpiew. Moją pasją zawodową jest terapia par, małżeństw, rodzin oraz indywidualna pomoc psychologiczna w trudnych sytuacjach. Utrzymuję dobre standardy profesjonalne, etyczne i organizacyjne pracy.

Wykształcenie Katolicki Uniwersytet Lubelski – psychologia, specjalizacja w zakresie Poradnictwa i Opieki Psychologicznej. Nauczyciel dyplomowany.

Dodatkowe kursy i szkolenia m. in.:
 • Kursy i szkolenia z zakresu pomocy psychologicznej rodzinie prowadzone przez Stowarzyszenie Profesjonalistów z zakresu Psychoterapii na Rzecz Osób Uzależnionych.
 • Naukowe Zjazdy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
 • W C.M.PPPMEN: Dialog w Małżeństwie i Rodzinie, Przeciwdziałanie Konfliktom w Rodzinie Maria Ryś, Życie i Miłość wg W. Papis, Wychowanie bez Porażek Gordona, Psychodrama, Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne.
 • Metody Pracy z Ciałem.
 • Diagnoza Osobowości Testem Rorschacha, Rysunek.
 • Terapia systemowa rodzin.
 • Szkolenie w zakresie autorskiego programu „Środowiskowa Profilaktyka Uzależnień”, uprawniające do jego realizacji z zachowaniem wymaganych standardów.; Towarzystwo Nowa Kuźnia Lublin, Urząd Miasta Biała Podlaska.
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Leśnej Podlaskiej – psycholog prowadzący indywidualne poradnictwo psychologiczne w ramach projektu „Wyrównać szanse” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
 • Sanktuarium Matki Bożej Leśniańskiej – Klasztor Ojców Paulinów w Leśnej Podlaskiej –prowadząca Weekendowe Kursy Przedmałżeńskie.
 • Dom rekolekcyjny Siedlanów – diecezja siedlecka – prowadząca Weekendowe Kursy Przedmałżeńskie.
 • Praca w wielu innych programach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej prowadzonych w szkołach podstawowych i GOPSach na rzecz nauczycieli, uczniów i ich rodziców.
Doświadczenia zawodowe:
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,
 • Przychodnia Zdrowia Psychicznego,
 • Bialskopodlaskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych Powrót z „U”,
 • Wyższa Szkoła Zawodowa, Powiatowy Urząd Pracy,
 • Ośrodek Opiekuńczo Adopcyjny,
 • Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli,
 • Dom Pomocy Społecznej,
 • Środowiskowy Dom Samopomocy,
 • Punkt Informacyjno-Doradczy i Poradnictwa Specjalistycznego,
 • Psycholog Szkolny Placówek Oświatowych i Ośrodków Katolickich.
Wieloletnia współpraca z Placówkami:

Oświaty, Służby Zdrowia, Sądu, Urzędami Gmin, Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej, Gminnymi Ośrodkami Kultury, Uniwersytetem III Wieku, Klubami Seniora, Katolickie Poradnie Rodzinne, Katolickie Radio Podlasie, Prasa „Słowo Podlasia”, ,,Echo Podlasia”.

Marek Fedoruk

psycholog kliniczny, psychoterapeuta w trakcie procesu certyfikacji

Prowadzę poradnictwo psychologiczne, zajmuję się terapią oraz diagnozą psychologiczną osób dorosłych, młodzieży i dzieci. Współpracuję ze szkołami podstawowymi i ponadpodstawowymi, jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej. Moją pasją zawodową są różne formy terapii indywidualnej i systemowej rodziny oraz diagnoza psychologiczna. Jestem w trakcie Integracyjnego Szkolenia Psychoterapeutycznego w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii przy Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie. Moja praca podlega regularnej superwizji.

Wykształcenie Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej – psychologia, specjalizacja: psychologia kliniczna. Katolicki Uniwersytet Lubelski – podyplomowe studia przygotowania pedagogicznego. Katolicki Uniwersytet Lubelski – zarządzanie i marketing.

Dodatkowe kursy i szkolenia m. in.:
 • Skala Inteligencji Wechslera; Akademickie Centrum Psychoterapii i Rozwoju Uniwersytetu SWPS, Warszawa.
 • Minnesocki Wielowymiarowy Inwentarz Osobowości 2 (MMPI-2); Akademickie Centrum Psychoterapii i Rozwoju Uniwersytetu SWPS, Warszawa.
 • Wywiad systemowy z parą; Akademickie Centrum Psychoterapii i Rozwoju Uniwersytetu SWPS, Warszawa.
 • Szkolenie „Jak postępować w przypadku padaczki”; Lubelskie Stowarzyszenie Osób Chorych na Padaczkę i ich Przyjaciół-Drgawka; Europejska Fundacja Opieki, Lublin.
 • Genogram – klucz do zrozumienia rodziny; Akademickie Centrum Psychoterapii i Rozwoju Uniwersytetu SWPS, Warszawa.
 • Poznawczo-behawioralne spojrzenie na lęk; Akademickie Centrum Psychoterapii i Rozwoju Uniwersytetu SWPS, Warszawa.
 • Skala Inteligencji i Rozwoju IDS; Akademickie Centrum Psychoterapii i Rozwoju Uniwersytetu SWPS, Warszawa.
 • Udział w certyfikowanej konferencji profilaktyczno-metodycznej „Narkotyki i dopalacze – zjawisko, uwarunkowania, zasady postępowania. Marihuana – fakty bez mitów.”; Centrum Profilaktyki Społecznej w Milanówki, Urząd Miasta Biała Podlaska.
 • Szkolenie „Prawne Aspekty Wykonywania Zawodu Psychologa / Psychoterapeuty – Wybrane Zagadnienia”; Kancelaria Radcy Prawnego – Bożena Ryszka, Warszawa.
 • Szkolenie „Praca z Klientem z trudnymi zachowaniami”; Centrum Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach, Roskosz k. Białej Podlaskiej.
 • Szkolenie w zakresie autorskiego programu „Środowiskowa Profilaktyka Uzależnień”, uprawniające do jego realizacji z zachowaniem wymaganych standardów.; Towarzystwo Nowa Kuźnia Lublin, Urząd Miasta Biała Podlaska.
 • Szkolenie „Autyzm, Zespół Aspergera, dzieci z nadpobudliwością psychoruchową”; Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, Lublin.
 • Szkolenie i uzyskanie Certyfikatu „Mediator Sądowy”; Ośrodek Konsultacyjno-Mediacyjny w Lublinie, Lublin.
 • Szkolenie „Zachowania autodestrukcyjne młodzieży, samookaleczanie, zachowania suicydalne, odżywiania – symptomy i ewentualne rozwiązania”; Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, Biała Podlaska.
 • Wstępna diagnoza funkcjonowania poznawczego osób dorosłych; Akademickie Centrum Psychoterapii i Rozwoju Uniwersytetu SWPS, Warszawa.
 • Interwencja relacyjna oparta na zaufaniu. Praca z dziećmi w oparciu o więź; Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej, Biała Podlaska.
 • Wypalenie zawodowe etiologia, skutki, metody przeciwdziałania; Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, Lublin.
 • Sposoby radzenia z zachowaniami agresywnymi wśród rodziców, dzieci i młodzieży; Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, Lublin.
 • Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – NVC – porozumienie bez przemocy cz. I; Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” – Centrum Pomocy Specjalistycznej w Warszawie, Biała Podlaska.
 • Depresja dzieci i młodzieży oraz inne zaburzenia psychiczne; Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, Lublin.
 • Praca z dzieckiem z FAS i ze spektrum FAS; Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, Lublin.
 • Praca z dzieckiem z zaburzonymi więziami; Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, Lublin.
 • Praca z dziećmi przejawiającymi zaburzenia emocjonalne, zachowania, osobowości i rozwoju; Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, Lublin.
 • Wzmacnianie kompetencji rodzin zastępczych; Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, Lublin.
 • Metoda dialogu motywującego – praca z trudnym nastolatkiem; Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, Lublin.
 • Mediacje – profesjonalny sposób rozwiązywania problemów na drodze dialogu, wykorzystanie dialogu motywującego w pracy z rodziną; Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, Lublin.
 • Praca z dzieckiem nadpobudliwym; Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, Lublin.
 • Praca z rodziną z problemem uzależnienia; Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, Lublin.
 • Jak budować swój autorytet – warsztaty dla wychowawców. Jak radzić sobie z agresją werbalną wychowanków? Jak tworzyć kontrakty z grupa wychowawczą?; Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, Lublin.
 • Komunikacja z dzieckiem w kolejnych fazach rozwojowych; Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, Lublin.
 • Praca z dziećmi krzywdzonymi ze szczególnym uwzględnieniem przemocy seksualnej; Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, Lublin.
 • Zaburzenia psychiczne a używanie środków psychoaktywnych; Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, Lublin.
 • Standardy opiniowania psychologicznego w sprawach rodzinnych i opiekuńczych; Centrum Edukacyjne Nauk Sądowych – Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie, Kraków.
Doświadczenie zawodowe:
 • I Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów w Lublinie przy Sądzie Okręgowym w Lublinie – specjalista w zakresie psychologii: przeprowadzanie specjalistycznych badań psychologicznych oraz opiniowanie na rzecz wymiaru sprawiedliwości.
 • Poradnia Psychologiczna „Promień” – psycholog / terapeuta / diagnosta (poradnictwo, terapia i diagnoza psychologiczna), prowadzący warsztaty psychologiczne dla dzieci i młodzieży w miejscowości Michałki (woj. lubelskie, powiat bialski).
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (Dział Opieki nad Rodziną i Dzieckiem) w Białej Podlaskiej – psycholog: udzielanie pomocy i wsparcia rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinny dom dziecka poprzez poradnictwo, prowadzenie grup wsparcia, konsultacji i terapii; dokonywanie okresowej oceny sytuacji dziecka przebywającego w pieczy zastępczej, prowadzenie diagnozy i kwalifikowanie kandydatów na rodzinę zastępczą oraz prowadzących rodzinny dom dziecka.
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Leśnej Podlaskiej – psycholog prowadzący indywidualne poradnictwo psychologiczne dziecięce w ramach projektu „Wyrównać szanse” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
 • Urząd Miasta Biała Podlaska – były członek Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Biała Podlaska (sekcja profilaktyki).
 • Sanktuarium Matki Bożej Leśniańskiej – Klasztor Ojców Paulinów w Leśnej Podlaskiej – współprowadzący Weekendowe Kursy Przedmałżeńskie.
 • Dom rekolekcyjny Siedlanów – diecezja siedlecka – współprowadzący Weekendowe Kursy Przedmałżeńskie.
 • Współpraca z placówkami Oświaty na terenie powiatu bialskiego w województwie lubelskim – prowadzący / współprowadzący warsztaty dla uczniów oraz rady pedagogiczne szkoleniowe.

Klaudia Kołpak

psycholog, psychoterapeuta uzależnień w trakcie procesu certyfikacji

Udzielam wsparcia psychologicznego, prowadzę poradnictwo psychologiczne, diagnozę uzależnienia, diagnozę problemową uzależnień oraz psychoterapię uzależnień. Pracuję z osobami dorosłymi w zakresie uzależnienia od alkoholu, substancji psychoaktywnych, jak również uzależnień behawioralnych. Interesuję się psychoterapią uzależnień, seksuologią oraz psychologią kliniczną. Aktualnie jestem w trakcie Studium Psychoterapii Uzależnień.

Wykształcenie magister psychologii - Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin

Dodatkowe kursy i szkolenia m. in.:
 • Specjalista Psychoterapii Uzależnień; Stowarzyszenie Natanaelum, Lublin
 • Asystent Psychoterapeuty Uzależnień; Stowarzyszenie Natanaelum, Lublin
 • Uprawienia diagnostyczne „Skala Inteligencji Stanford-Binet 5; Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin
 • Zaburzenia osobowości diagnoza i terapia; Psychologiczne Centrum Rozwoju, Lublin
 • Kurs Trenerski Centrum Dobrego Wychowania; Centrum Dobrego Wychowania, Lublin
 • Budowanie kontaktu z pacjentem w okresie adolescencji; Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin
 • Warsztat szkoleniowy „Dialog Motywujący”, Stowarzyszenie Natanaelum, Lublin
Doświadczenie zawodowe:
 • Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu oraz Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Chełmie – psycholog, psychoterapeuta uzależnień w trakcie procesu certyfikacji (terapia grupowa, terapia indywidualna, diagnoza uzależnienia, diagnoza problemowa).
 • Ośrodek Rehabilitacyjny M.O.R Kazuń Bielany – stażysta (uczestnictwo w spotkaniach Społeczności Terapeutycznej, podsumowaniach kolejnych etapów terapii).
 • Poradnia Psychologiczna Promień w Białej Podlaskiej – trener (prowadzenie warsztatów psychologicznych dla dzieci i młodzieży).
 • Odział psychiatryczny dla dzieci i młodzieży w Szpitalu Neuropsychiatrycznym Prof. Mieczysława Kaczyńskiego w Lublinie – wolontariusz (animacja czasu wolnego – gry i zabawy, wykonywanie prac plastycznych, rozmowy indywidualne).
 • Oddział psychiatryczny w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łukowie – praktykant (wykonywanie testów psychologicznych, obecność podczas wywiadów diagnostycznych oraz monitorujących stan pacjentów, rozmowy indywidualne).
 • II Klinika Psychiatrii i Rehabilitacji Psychiatrycznej w Lublinie – wolontariusz (animacja czasu wolnego – gry, wykonywanie prac plastycznych, rozmowy indywidualne.
„Warto służyć każdemu
człowiekowi i dla
każdego warto się
poświęcić”
Kardynał Stefan Wyszyński
Kontakt telefoniczny:
Biała Podlaska: 604-775-261
Lublin: 728-996-904

Psycholog - Bogumiła Fedoruk

Psycholog - Marek Fedoruk